(11)

Vedma S Reida

Russland Grün Pfeil Exportiert
(RKF 0046655); Russland Grün Pfeil Exportiert
(RKF 0046655); Russland Grün Pfeil Exportiert
(RKF 0046655); Russland Grün Pfeil Exportiert
(RKF 0046655); Russland Grün Pfeil Exportiert
(RKF 0046655); Russland Grün Pfeil Exportiert
(RKF 0046655)

Besitzer: Kyzymova, Perm

Rus CH Ckient ; Rus CH Tskent ; Rus CH Skient KC-1 Zhak ; KC-1 Zak Rus CH Zhan Krist
Zhessi-Zeyn
KC-2 Inzara OKD-1, KC-1 Teris
Chana ; Czana
Verona Vetka Atar (2)
Inta (2)
© Erstellt mit Kaukasischen Owtscharka Ahnentafel http://ko.ovcharka.nu 08/12/2020


Link zum Ahnentafel: http://ovcharka.nu/ko/kopedigree.nsf/l3DEvy/3EADD46246956819C1256FCB0046368D


File Attachment Icon
Vedma S Reida.jpg